Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Sẵn kho thiết bị hãng Pilz, Pilz Vietnam

Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                 www.sensor-encoder.com                   
                 www.facebook.com/khotudonghoa
               www.tudonghoa.biz


STT MÃ HÀNG TÊN HÃNG  SỐ LƯỢNG
1 774306 PILZ VIETNAM        4
2 774606 PILZ VIETNAM        1
3 774028 PILZ VIETNAM        1
4 535120 PILZ VIETNAM        1
5 774585 PILZ VIETNAM        1
6 774581 PILZ VIETNAM        1
7 774139 PILZ VIETNAM        1
8 774318 PILZ VIETNAM        1
9 779240 PILZ VIETNAM        1
10 506301 PILZ VIETNAM        5
11 774080 PILZ VIETNAM        2
12 774730 PILZ VIETNAM        2
13 774436 PILZ VIETNAM        2
14 774000 PILZ VIETNAM        1
15 541080 PILZ VIETNAM      10

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

302051 Pilz | PSS1 PS 24 | Pilz Vietnam

Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong
D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh

Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                  www.sensor-encoder.com                   
                  www.hohner.vn
774729 Pilz | PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o | Pilz Vietnam

Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong
D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh

Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                  www.sensor-encoder.com                   
                  www.hohner.vn